Ordliste for deg som skal kjøpe bolig

Det er mange ord og begreper du skal ha kjennskap til når du leser en boligannonse og salgsoppgave. Hva er for eksempel forskjellen på P-rom og S-rom? For å gjøre boligjakten litt enklere for deg, har vi laget en liste som samler de vanligste begrepene du kommer over når du skal kjøpe bolig.

boligkjøpere

Areal

BTA -Bruttoareal

Arealet av hele boligen, som inkluderer rom som kjeller, loft og bod. Bruttoarealet blir målt fra ytterveggenes yttersider.

BRA - Bruksareal

Areal av boligen målt fra innsiden av ytterveggene. Inkluderer ikke rom som har lavere takhøyde enn 1,9 meter.

P-rom

Primærrom i boligen er rom som man vanligvis oppholder seg i. Inkluderer soverom, kjøkken, bad og lignende.

S – rom

Sekundærrom er areal som man vanligvis ikke oppholder seg i. Vil typisk være rom brukt til oppbevaring, som for eksempel et kott eller en bod.

Fellesareal

Fellesareal er deler av eiendommen som du vil ha tilgang til, men som du ikke disponerer eksklusivt. Fellesareal kan være innendørs eller utendørs og vil typisk være trappeoppganger, grøntområder, lekeplasser og loft/kjellere.

Verdi

Formuesverdi

Å eie bolig anses som skattepliktig formue, men det særlige regler for hvordan formuesverdien fastsettes. For primærboliger, altså den boligen man bruker som sin faste bolig, sitt hjem, er formuesverdien 25 % av boligverdien. For sekundærboliger, dvs. annen boligeiendom som ikke er primærbolig eller fritidseiendom, er formuesverdien 90 % av boligverdien.

Boligverdien er Skatteetatens beregnede markedsverdi av boligeiendom. Denne fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom).

Det er egne regler for fastsetting av formuesverdien av fritidseiendommer og tomter.

Verdivurdering og e-takst

Verdivurdering er meglers vurdering av hva boligen er verdt basert på markedet og eiendommen (beliggenhet, egenskaper ved boligen og standard).

Dersom verdivurderingen skal brukes til å ta opp eller refinansiere lån anbefaler vi at man heller bruker e-takst. E-takst er også en verdivurdering, men det stilles konkrete krav til en e-takst - megler ha vært i boligen og hatt en gjennomgang av denne, i tillegg må megler ta minimum 3 bilder av boligen som dokumentasjon på vurderingen.

Prisantydning

Prisantydningen er den summen som megleren mener det er mulig å få for boligen og som man i samsvar med selger går ut i markedet med. Prisantydningen kan ikke settes lavere enn det selger er villig til å selge for. Prisantydningen kan heller ikke settes lavere en meglers objektive vurdering. Hva boligen til slutt blir solgt for samstemmer ikke nødvendigvis med prisantydningen.

boligtyper

Kan du forskjellen på borettslag og sameie?

Borettslag (andel)Om du eier og bor i en blokk eller et rekkehus, kan dette være organisert som et borettslag. I et borettslag er det borettslaget som eier eiendommen, mens du eier en andel av borettslaget med tilhørende rett å bo en bolig, kalt andelsbolig. Det er begrensninger knyttet til utleie av andelsboliger. Om du kjøper borettslagsleilighet trenger du ikke betale dokumentavgift på 2,5 %.

Sameie (selveier)

I et sameie, også kalt eierseksjonsameie, kjøper du en eierandel til eiendommen med tilhørende rett til en bestemt bruksenhet, eierseksjonen. En eierseksjon er en selveierbolig. Det er ingen begrensninger på utleie i en selveierbolig, men man må betale dokumentavgift på 2,5 % i forbindelse med kjøpet.

Aksje

I en aksjeleilighet kjøper du en aksje med eksklusiv bruksrett knyttet til en bestemt bolig. Du blir samtidig aksjonær i boligaksjeselskapet. Ved kjøp av aksjeleilighet er det ingen dokumentavgift til staten, men det finnes visse begrensninger tilknyttet utleie.

Les også: 8 tips til deg som er førstegangskjøper

Kostnader

Felleskostnader

Felleskostnader er en månedlig sum som skal betales inn til et sameie eller borettslag. Felleskostnader varierer fra bolig til bolig, og kan være kostnader forbundet med gartner og anleggstjenester, strømkostnader i fellesområder, tv- og internett og renovering. I borettslag omfatter felleskostnadene også andelseierens andel av kostnadene knyttet til borettslagets fellesgjeld. Det samme gjelder for sameier med fellesgjeld.

Omkostninger

Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen av boligen. Inkluderer for eksempel dokumentavgift til staten på 2,5 % av solgt pris, gebyr for tinglysning av skjøte og pantedokument. I tillegg kan det påløpe omkostninger knyttet til avklaring av forkjøpsrett, eierskiftegebyr og , boligkjøpsforsikring.

par kjøper bolig

Om du skriver deg på interesseliste etter visning, vil megler invitere deg til å legge inn bud og holde deg oppdatert om innkommende bud.

Andre begrep

Forkjøpsrett

De fleste borettslag operer med en forkjøpsrett. En forkjøpsrett er en rett for «noen» til å tre inn i en avtale andre har inngått, om de er villig til å betale den fastsatte kjøpesummen. Som regel er det de andre beboerne og andelseierne i borettslaget som har forkjøpsrett, men også medlemmer av samme boligbyggelag kan ha forkjøpsrett.

De med lengst ansiennitet har førsterett til tre inn i avtalen. Om ingen ønsker å bruke forkjøpsretten sin, går boligen til den som fikk tilslag på budet sitt.

Festet tomt

En festet tom er en tomt du leier fra grunneier. Grunneier kalles også bortfester, mens hus- og hytteeier kalles fester. Når man kjøper en bolig eller hytte på festet grunn, kjøper man en festerett. Det er viktig som kjøper å sette seg inn i festekontrakten . Du bør spesielt se på om festekontrakten er tidsbegrenset, når den eventuelt løper ut, hvordan festeavgiften (leien) reguleres og om man kan kan innløse (kjøpe) tomten.

Energimerking

Energimerkingen sier noe om energiforbruket og energileveringen til boligen. Skalaen går fra A (mørkegrønn) til G (rød), hvor A er best. Energimerking er pliktig ved boligsalg i Norge.

"Som den er - forbeholdet"

Det står ofte i boligannonser at boligen blir solgt "som den er". Forbeholdet gjør at kjøper overtar risiko for eventuelle skjulte feil eller mangler ved boligen. Selger har allikevel alltid en plikt til å opplyse om alle forhold ved boligen som han eller hun kjente ti. Ved eventuelle unnlatte opplysninger om mangler ved boligen fra selger, har kjøper krav på prisavslag.

Interesseliste

En liste du som kjøper kan skrive deg opp på etter å ha vært på visning. Å skrive seg på interesselisten er uforpliktende, men gjør at megler kan holde deg orientert om budrunde og eventuelt kontakte deg i ettertid.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport er en komplett rapport om boligens tilstand utarbeidet av en takstmann. Denne kan inneholde vurdering av arealmål, fukt, tekniske anlegg og brannsikkerhet, kontroll av byggetegninger og lignende. Takstmann setter tilstandsgrad på de forskjellige områdene ved boligen.

Finansieringsbevis

Et dokument man får utstedt fra banken som viser hvor mye man kan kjøpe bolig for. Bevisets gyldighetstid varier fra bank til bank, men er som regel på minimum 3 måneder og kan vare opp til 6 måneder.

Integrerte hvitevarer

Med «integrert» menes først og fremst at det er brukt kjøkkeninnredningens fronter på hvitevarene. I tillegg kan ikke integrerte hvitevarer brukes «for seg selv», fordi de ikke har sider og baksider. Hvitevarer som bare er bygget inn i innredningen regnes ikke som integrerte.