" type="text/javascript"> te

Oppland
Skundbergjordet 10 A,B,C,D

Prisantydning
Kr 2 390 000 -
Kr 2 590 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Tomannsbolig
Byggeår 2019
Soverom 2
P-rom 70 m2
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Skundbergjordet 10 A,B,C,D

En prosjektert horisontaldelt tomannsbolig med god standard beliggende i flotte omgivelser på Skundbergjordet ca. 2 kilometer fra Raufoss sentrum.

Boligen inneholder to soverom, stue, bad, innvendig bod og balkong. Platting/terrasse for enhetene på bakkeplan. Utvendig sportsbod til hver enhet.

Flotte turområder i umiddelbar nærhet.

Forventet fremdrift

Bygging igangsettes ved en solgt enhet. Ferdigstillelse ca. 4 mnd etter byggestart.

Beliggenhet

Prosjektert tomannsbolig beliggende på nyere boligfelt på Skundbergjordet et par kilometer fra Raufoss sentrum. Det er kort vei til Korta barneskole med 1-7 trinn som ligger ca. 1,3 kilometer fra boligen. Flere barnehager i nærheten. Kort vei til bussforbindelse på Østvollkrysset som går i retning Raufoss sentrum og Reinsvoll/Bøverbru.

Mange fine turmuligheter i området både til fots på sommeren og skiløyper vinterstid. Landlige omgivelser som det er lett å trives i.

Adkomst

Avkjøring fra Østvollvegen og inn på Skundbergvegen.

Areal og innhold

Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 15.11.2016. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Leveransebeskrivelse
Støpt plate på mark med grunnmur i betong. Bjelkelag og gulv over underetasje med tetningslist, impregnert grunnmurssvill og bjelkelaget isoleres med 100mm isolasjon. Bjelkelag og gulv i 2.etasje med 100 mm isolasjon. Utkraget bjelkelag mot det fri med isolasjon og vindsperre. Dobbeltfalset kledning 19x148 mm. eksempelvis i himling over inngangspartier og terrasser. Bjelkalag og gulv mellom separate boenheter med 150 mm isolasjon og 22 mm fuktbestandig sponplate. Isolerte vegger med 13 mm gipsplater på alle vegger. Ytterveggselementer leveres i hvit grunning. Taktekking med difusjonsåpent undertak, krysslufting, taktro og folietekking. Himlinger i bolig med nedlekting og hvite ferdigbehandlede plater. Dører og vinduer leveres i henhold til gjeldende krav og forskrifter. Vinduer og dører med 3-lags glass.

For fullstendig leveransebeskrivelse kan denne freskaffes hos megler eller utbygger.

Boligen leveres med flislagt bad og Sigdal baderomsinnredning.

Kjøkken leveres også med Sigdal innredning.

Sigdal garderobeskap på soverom.

Pergo grå eikelaminat på gulv.

Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel på teknisk rom.

Tomt

Fellestomt tomt på ca. kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter

Parkering

Det vil bli etablert parkering for alle fire enheter mellom de to bygde enhetene med flere parkeringsplasser.

Boder/oppbevaring

Hver enhet leveres med innvendig bod og utvendig sportsbod.

Oppvarming/ventilasjon

Boligen har balansert ventilasjonsanlegg levert i henhold til teknisk forskrift. Det tas forbehold om at det i enkelte tilfeller ikke er mulig å nå frem med kanaler til alle rom, eller at det blir nødvendig med nedforede himlinger eller synlige innkassinger av kanaler. Ventilasjonsanlegget må vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Boligen leveres med pipe og ildsted. Peisovn av typen Aduro 9. Ellers varmekabler på enkelterom eller monterte panelovner etter eget ønske.

Energimerke

Byggene føres opp i henhold til TEK 17. Energimerking for prosjektet totalt og pr. bolig blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er på en skala fra A til G. Se energimerking.no for mer informasjon.

Tilvalg

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Utomhusarealer

Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning iht. vedlagte foreløpige utomhusplan.

Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt.

Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - framtidig, vedtaksdato 27.11.2004.

Gjeldende regulering for området har reguleringsformål med felles parkeringsplass, annet fellesareal og boliger. Med planID: 529 0529063.

Reguleringsbestemmelser kan fåes av megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G. Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler og heftelser som
fremgår av grunnboken og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei, vann og avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Vedtekter

Vedtekter vil bli opprettet når et eventuelt sameie er opprettet.

Vi gjør kjøper oppmerksom på at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. eierseksjonsloven § 23. Fra 01.01.2020 vil forbudet også omfatte indirekte erverv (f.eks. gjennom selskap eller aksjer).

Adgang til utleie

Fra 01.01.2020 vil korttidsutleie av hele boligen i mer enn totalt 90 døgn årlig ikke være tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. For øvrig kan boligen fritt leies ut da sameiets vedtekter ikke begrenser eiers adgang til utleie.
[Sjekk vedtektene - grensen på 90 døgn kan i vedtektene settes til mellom 60 og 120 døgn!]

Utleie forutsetter at boligen har forsvarlige radonverdier.

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. 127 043 NOK ,- pr enhet. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 3 170,- pr. enhet.
Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene. Kommunale avgifter stipuleres
til ca.kr. 7 750 ,- pr. enhet for vann og avløp. Renovasjon pr. husstand stipuleres til ca. kr. 3 037 pr. år.

Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene blir stipulert når sameiet er opprettet. Det skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, a konto fjernvarme, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg og fellesarealer og andre driftskostnader. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Eiendomsskatt

Boligen er fritatt for eiendomsskatt i inntil 2 år.

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke utbetales til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Forbehold

Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning.

Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene.

Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Overtakelse

Forventet ferdigstillelse av eiendommen er ca. 4 mnd etter byggestart. Skisserte tidspunkter er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene innen en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon

Kjøper kan videreselge kontraktsposisjon under forutsetning av at selger får tilfredsstillende bekreftelse på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 10 000,- (inkl. mva.).

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 20 000,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Grunnpakke (Kr.10 900)
Garantiforsikringspremie (Kr.2 950)
Tilretteleggingshonorar (Kr.15 000)
Annonsering (Kr.8 625)
Totalt kr. (Kr.37 475)

Selge bolig

Skal du selge din nåværende bolig?
Ta kontakt med megler Geir Heimdahl.
Tlf: 461 91 000
E-post: geir.heimdahl@remax.no

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Boliger

Bolig Addresse Soverom P-rom / BRA Pris
1 (Solgt) Skundbergjordet 10 B 2 70 / 101m² Kr 2 390 000
2 Skundbergjordet 10 C 2 70 / 91m² Kr 2 490 000
3 Skundbergjordet 10 D 2 70 / 101m² Kr 2 450 000
4 (Solgt) Skundbergjordet 10 A 2 70 / 91m² Kr 2 590 000

Sist oppdatert: 04.06.2020 14:01. Saksnr. 18-19-9000