Industriveien-19-2
Industriveien-19-2
Industriveien-19-12
Industriveien-19-12
Industriveien-19-13
Industriveien-19-13
Industriveien-19-14
Industriveien-19-14
Industriveien-19-15
Industriveien-19-15
Industriveien-19-16
Industriveien-19-16
Industriveien-19-17
Industriveien-19-17
Industriveien-19-20
Industriveien-19-20
Industriveien-19-21
Industriveien-19-21
Industriveien-19-22
Industriveien-19-22
Industriveien-19-24
Industriveien-19-24
Industriveien-19-25
Industriveien-19-25
Industriveien-19-26
Industriveien-19-26
Industriveien-19-27
Industriveien-19-27
Industriveien-19-28
Industriveien-19-28
Industriveien-19-29
Industriveien-19-29
Industriveien-19-30
Industriveien-19-30
Industriveien-19-31
Industriveien-19-31
Industriveien-19-32
Industriveien-19-32
Industriveien-19-33
Industriveien-19-33
Industriveien-19-34
Industriveien-19-34
Industriveien-19-4
Industriveien-19-4
Industriveien-19-5
Industriveien-19-5
Industriveien-19-6
Industriveien-19-6
Industriveien-19-7
Industriveien-19-7
Industriveien-19-8
Industriveien-19-8
Industriveien-19-9
Industriveien-19-9
Industriveien-19-19
Industriveien-19-19
Industriveien-19-10
Industriveien-19-10
Industriveien-19-23
Industriveien-19-23
Industriveien-19-18
Industriveien-19-18
Industriveien-19-3
Industriveien-19-3
Industriveien-19-1
Industriveien-19-1
Industriveien-19-11
Industriveien-19-11

Østfold
Industriveien 19/21

Prisantydning
Kr 9 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1958
BTA 1793m²
Tomteareal 2 168m² (Festet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Industriveien 19/21

Eiendommen er en kombinasjonseiendom som både inneholder boenheter, butikk/forretning, lager/verksted og kontor. Den har sentral plassering med enkel tilgang til E6 og Sarpsborg sentrum.

Viktig informasjon
Dette oppdraget forutsetter salg av Sarpsborg Plate Eiendom AS, org.nr. 913134044. Dette er hjemmelshaver til eiendommen. Kjøper vil dermed overta balansen i selskapet og evt. interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i selskapets regnskap, samt gjøre sine skattemessige vurderinger som endel av et evt. bud. Konf. megler for årsregnskap, skattemelding mm. Selger kan være åpen for å vurdere salg av eiendommen istedet for selskapet.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 2354 og Gnr. 1 Bnr. 2368 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Vesteng, ca 1,5 km fra Sarpsborg sentrum. Meget godt plassert med hensyn til kommunikasjon og adkomst. Kort vei til E6.

Nærområdet

Område bestående av både bolig og næringsvirksomhet.

Adkomst

Fra Oslo: Ta av fra E6 ved McDonalds rett før Sandesundbrua. Følg veien til høyre i første rundkjøring, deretter til venstre i neste, slik at man kjører over jernbanen mot Sarpsborg sentrum. Ta så første vei til venstre og deretter første til høyre og første til høyre igjen, inn på Vestengveien/Industriveien. Eiendommen er så beliggende på venstre side etter ca 450 meter.

Kort om eiendommen

Eiendommen er en kombinasjonseiendom som både inneholder boenheter, butikk/forretning, lager/verksted og kontor. Den har sentral plassering med enkel tilgang til E6 og Sarpsborg sentrum.

Viktig informasjon
Dette oppdraget forutsetter salg av Sarpsborg Plate Eiendom AS, org.nr. 913134044. Dette er hjemmelshaver til eiendommen. Kjøper vil dermed overta balansen i selskapet og evt. interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i selskapets regnskap, samt gjøre sine skattemessige vurderinger som endel av et evt. bud. Konf. megler for årsregnskap, skattemelding mm. Selger kan være åpen for å vurdere salg av eiendommen istedet for selskapet.

Type, eierform og byggeår

Første byggetrinn ble tatt i bruk i 1958. Senere er det gjennomført flere tiltak og påbygg, og i dag fremstår det som en sammensatt eiendom med kombinasjon av næring og bolig.

Byggemåte

Bygningen består hovedsakelig av betong, Siporex, lettklinker og lett bindingsverk. Takverk med variert materialvalg og tekket med papp. Isolerglass. Opplysninger er hentet fra vedlagte takstrapport.

Innhold

Kombinert bygg med næring i 1. etasje og bolig i 2. etasje.

1. etasje inneholder kontorer, behandlingsrom, verksted, lager, produksjon, sosiale rom, wc og trapperom.

2. etasje inneholder 3 boenheter. Den største av boenhetene har eldre/enklere standard, mens de 2 andre er av nyere dato.

Areal

Bruttoareal: 1 793 kvm

1. etasje: 1 455 kvm
2. etasje: 338 kvm

Standard

Eiendommen har en veldig varierende standard. Dette har både med bruksområde og byggetid å gjøre. 2 av boenhetene er av nyere dato og det er også gjort andre tilpasninger i senere tid, andre arealer er av enklere kvalitet og standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

Ca 2 168 kvm festet tomt. Den er festet av Sarpsborg kommune, konf megler for ytterlige informasjon.

Tomt og hage

Flat tomt som er opparbeidet med asfalterte uteområder og parkeringsplasser.

Festekontrakt utløper i 2019. Ny festetid og festeavgift er under arbeid.

Parkering

Parkering rett på utsiden av bygget.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av Reguleringsplan: Området mellom Vestengveien, Industriveien og Byfogd Olsens vei) datert 08.09.2000. Formål: Forretning/kontor.

For øvrig opplyser kommunen om følgende:

Delutredningene Verneverdivurdering og Estetiske retningslinjer gjelder for hele sentrumsområdet.

Sentrumsplanen er under rullering. Vedtak ny sentrumsplan forventes 2019. I tillegg må det påregnes at det løpende utarbeides reguleringsplaner for mindre områder innenfor sentrumsplanområdet.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

For ordens skyld: arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Det er tinglyst en festekontrakt 06.10.1959 som utløper i 2019 og det er en ny avtale under arbeide. Konferer megler vedrørende dette.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen.

Prisantydning

Kr. 9 000 000,-

Beregnet totalkostnad

Ved salg av Aksjeselskap påløper ikke dokumentavgift slik at omkostninger vil primært dreie seg om:

172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 222,- (Omkostninger totalt)

Kommunale avgifter

Ca kr 69 120,- pr år fordelt over 4 terminer. Eiendomsskatt utgjør kr 45 180,- for næringsdelen og kr 7 316,- for boligdelen.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Industriveien 21 blir fakturert på gnr 1 bnr 2368 med bare festeavgift på kr 1081,20 i året - festeavgiften blir kun fakturert på 2. termin hvert år.

Leieforhold

Eiendommen er fullt utleid. Det er ingen langsiktige kontrakter for næringsdelen, men de har vært utleid til stabile leietakere over lang tid. Vanlige husleiekontrakter er gjeldende for boenhetene. Total leie pr.år er ca kr 615.000,- pr.år.
Leienivåene vurderes som lave.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 28.10.2019 12:11. Saksnr. 17-19-0016